Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ V4B Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres, typy i warunki prowadzenia szkoleń przez spółkę V4B Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
  2. Uczestnik przed zamówieniem usługi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zamawiając usługę szkolenia, Zamawiający potwierdza, ze zapoznał się z jej opisem, warunkami i Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez V4B Sp. z o.o., oraz ze akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
  3. Szkolenia prowadzi spółka V4B Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Strzelców 34/10 w Gdyni; NIP: 5842720944, REGON: 221462583; wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.22/00079/2015

   

 2. Zobowiązanie V4B Sp. z o.o.
  1. V4B Sp. z o.o. zapewnia ze dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania jakości szkoleń zgodnie z ich opisami.
  2. V4B sp. z o.o. zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w formularzu zamówienia.

   

 3. Zobowiązanie Zamawiającego
  1. Zamawiający oraz Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego powinni zapoznać się i przestrzegać warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez V4b sp. z o.o. zawartych w tym regulaminie.

   

 4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu
  1. Zgłoszenie można wykonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.v4b.pl lub mailem na adres szkolenia@v4b.pl.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Zamawiającego w tym Nazwa, NIP, adres, termin wybranego szkolenia oraz ilość osób.
  3. Przesłanie formularza on line lub pocztą elektroniczną stanowi podpisanie wiążącej umowy i jest zobowiązaniem do zapłaty.
  4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

   

 5. Warunki płatności i ceny
  1. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń sa cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zamawiający płatności możne dokonać za pomocą płatności on line dostępnej na stronie www.v4b.pl lub na podstawie faktury proformy przed realizacja szkolenia.
  3. Niedokonanie zapłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacja z udziału w wybranym szkoleniu.
  4. V4B Sp. z o.o. zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT za realizacje zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
  5. Zamawiający upoważnia V4B Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
  6. Zamawiający wyraża zgodę i upoważnia V4B Sp. z o.o. do przekazania faktury w formie elektronicznej na podany mail w formularzu zgłoszenia uczestnictwa lub na mail z którego zgłoszenie przyszło. W przypadku braku informacji o mailu kontaktowym faktura zostanie wysłana listem zwykłym na adres umieszczony na fakturze.
  7. Cena za szkolenie obejmuje udział w szkoleniu i dodatkowe świadczenia opisane przy tematach szkoleń.
  8. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponosi Zamawiający. V4B Sp. z o.o. może ustalić inne zasady w konkretnych szkoleniach.

   

 6. Organizacja szkoleń
  1. Szkolenia realizowane sa wg programu i na warunkach opisanych na stronie internetowej www.v4b.pl
  2. V4B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć: terminu; miejsca; harmonogramu.
  3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie na 14 dni przed szkoleniem. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.
  4. Nie odwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami Zamawiającego.

   

 7. Prawa autorskie
  1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione sa prawem autorskim
  2. Wszelkie materiały udostępnione w trakcie szkolenia i upublicznione przez V4B Sp. z o.o. można przechowywać i kopiować tylko na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. V4B Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakiekolwiek wprowadzanie zmian, udostępnianie, rozpowszechnianie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych i udostępnionych podczas szkolenia.
  3. Wykorzystywanie materiałów ze szkoleń i upublicznionych przez V4B Sp. z o.o. do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody V4B Sp. z o.o.

   

 8. Zasady składania reklamacji
  1. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy szkolenia@v4b.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szklenia
  2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidulanie w przeciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia
  3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej( nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy); kod lub nazwa i termin szkolenia, szczegółowy opis powodu reklamacji z uzasadnieniem.
  4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od V4B sp. z o.o.
  5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób lub firm wobec których V4B sp. z o.o. ma roszczenia finansowe

   

 9. Postanowienia końcowe
  1. V4B sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, lub nieprawidłowości w szkoleniach i materiałach, które wynikają bezpośrednio z przyczyn nie zależnych od V4B Sp. z o.o.
  2. Dane Zamawiającego będą wykorzystywane przez V4B Sp. z o.o. zgodnie z Polityką Prywatności.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.v4b.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony
  4. Wszelkie spory wynikłe między V4B sp. z o.o. a Zamawiającym związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby V4B Sp. z o.o.

   

Media o nas

V4B w mediach
masz pytania? chciałbyś nawiązać współpracę?nie wahaj się Zapytaj nas
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba
Paweł Gruba

Powyższa lista nie jest kompletna, ponieważ niektórzy klienci zastrzegają sobie prawo do anonimowości

 

Zapisz się do Newslettera

Jeśli chcesz usunąć swój adres z naszego newslettera wpisz go w pole powyżej i  kliknij tutaj
© 2005 - 2019 V4B. Wszelkie prawa zastrzezone.
Budowa stron internetowych