Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ V4B Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres, typy i warunki prowadzenia szkoleń przez spółkę V4B Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
  2. Uczestnik przed zamówieniem usługi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zamawiając usługę szkolenia, Zamawiający potwierdza, ze zapoznał się z jej opisem, warunkami i Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez V4B Sp. z o.o., oraz ze akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
  3. Szkolenia prowadzi spółka V4B Sp. z o.o. z siedziba przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni; NIP: 5842720944, KRS: 0000391908, REGON: 221462583;
   1. wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.22/00079/2015;
   2. posiadającą certyfikat SUS 2.0 (Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych);
   3. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
     
 2. Zobowiązanie V4B Sp. z o.o.
  1. V4B Sp. z o.o. zapewnia ze dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania jakości szkoleń zgodnie z ich opisami.
  2. V4B sp. z o.o. zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
    
 3. Zobowiązanie Zamawiającego
  1. Zamawiający oraz Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego powinni zapoznać się i przestrzegać warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez V4b sp. z o.o. zawartych w tym regulaminie.
    
 4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu
  1. Zgłoszenie można wykonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.v4b.pl lub mailem na adres szkolenia@v4b.pl.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Zamawiającego w tym Nazwa, NIP, adres, termin wybranego szkolenia oraz ilość osób.
  3. Przesłanie formularza on-line lub pocztą elektroniczną stanowi podpisanie wiążącej umowy i jest zobowiązaniem do zapłaty.
  4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
    
 5. Warunki płatności i ceny
  1. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń sa cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zamawiający płatności możne dokonać za pomocą płatności on line  dostępnej na stronie www.v4b.pl lub na podstawie faktury proformy przed realizacja szkolenia.
  3. Niedokonanie zapłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacja z udziału w wybranym szkoleniu.
  4. V4B Sp. z o.o. zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT za realizacje zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
  5. Zamawiający upoważnia V4B Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
  6. Zamawiający wyraża zgodę i upoważnia V4B Sp. z o.o. do przekazania faktury w formie elektronicznej na podany mail w formularzu zgłoszenia uczestnictwa lub na mail z którego zgłoszenie przyszło. W przypadku braku informacji o mailu kontaktowym faktura zostanie wysłana listem zwykłym na adres umieszczony na fakturze.
  7. Cena za szkolenie obejmuje udział w szkoleniu i dodatkowe świadczenia opisane przy tematach szkoleń.
  8. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponosi Zamawiający. V4B Sp. z o.o. może ustalić inne zasady w konkretnych szkoleniach.
    
 6. Organizacja szkoleń
  1. Szkolenia realizowane sa wg programu i na warunkach opisanych na stronie internetowej www.v4b.pl
  2. V4B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć: terminu; formy; miejsca; harmonogramu.
  3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie na 60 dni przed szkoleniem. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.
  4. Nie odwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami Zamawiającego.
    
 7. Prawa autorskie
  1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione sa prawem autorskim
  2. Wszelkie materiały udostępnione w trakcie szkolenia i upublicznione przez V4B Sp. z o.o. można przechowywać i kopiować tylko na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. V4B Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakiekolwiek wprowadzanie zmian, udostępnianie, rozpowszechnianie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych i udostępnionych podczas szkolenia.
  3. Wykorzystywanie materiałów ze szkoleń i upublicznionych przez V4B Sp. z o.o. do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody V4B Sp. z o.o.
    
 8. Zasady składania reklamacji
  1. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy szkolenia@v4b.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szklenia
  2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidulanie w przeciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia
  3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej( nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy); kod lub nazwa i termin szkolenia, szczegółowy opis powodu reklamacji z uzasadnieniem.
  4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od V4B sp. z o.o.
  5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób lub firm wobec których V4B sp. z o.o. ma roszczenia finansowe
    
 9. Postanowienia końcowe
  1. V4B sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, lub nieprawidłowości w szkoleniach i materiałach, które wynikają bezpośrednio z przyczyn  nie zależnych od V4B Sp. z o.o.
  2. Dane Zamawiającego będą wykorzystywane przez V4B Sp. z o.o. zgodnie z Polityka Prywatności.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.v4b.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony
  4. Wszelkie spory wynikłe między V4B sp. z o.o. a Zamawiającym związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby V4B Sp. z o.o.

 

Media o nas

V4B w mediach

Powyższa lista nie jest kompletna, ponieważ niektórzy klienci zastrzegają sobie prawo do anonimowości

Firma nasza otrzymała subwencje finansowa od PFR w ramach tarczy finansowej.

 

Zapisz się do Newslettera

Jeśli chcesz usunąć swój adres z naszego newslettera wpisz go w pole powyżej i  kliknij tutaj
© 2005 - 2021 V4B. Wszelkie prawa zastrzezone.
Budowa stron internetowych